تست آمادگی های استاندارد فوتبال قهرمانی

 

 

1-     تست آمادگی های استقامتی ( کوپر )

 

2-     تست آمادگی های انعطافی ( دامنه حرتی مفاصل )

 

 3-     تست آمادگی های قدرتی – انعطافی ( دراز نشست )

 

4-     تست آمادگی های قدرتی -  توانی (پرش جفت دو طرفه )

 

5-     تست آمادگی های سرعتی ( دوی 45 متر )

 

6-     تست آمادگی های سرعتی - توانی ( دوی 10 در 20 متر )

 

 7-     تست آمادگی های سرعتی ( 10 در 6 متر مارپیچ )

 

8-     تست آمادگی های انعطافی ( انعطاف تنه به جلو )

 

 9-     تست آمادگی های سرعتی ( دوی 4 در 9 متر )

 

10- تست آمادگی های قدرتی ( توانایی پاها)

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 خرداد 1388    | توسط: مهدی اسکندری    | طبقه بندی: بدنسازی فوتبال،     | نظرات()